مدارس غیر دولتی دخترانه گل های خرد

مدارس غیر دولتی دخترانه گل های خرد درخواست مالکیت شده

مدرسه دبیرستان متوسطه اول دبستان

میانگین دیدگاه

توضیحات

کسب عناوین نمونه استان و منطقه

کسب رتبه های اول تا سوم1

(در جشنواره های طراحی آموزشی و تدوین محتوای آموزشی توسط دبیران و دانش آموزان)

قبولی در آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی

2-کسب رتبه های برتر مسابقات علمی ،فرهنگی ،هنری و تربیت بدنی در سطح اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 و استان البرز

3-کسب رتبه های برتر طراحی آموزشی و ارزشیابی و تدوین محتوای آموزشی دروس توسط دبیران و دانش آموزان

تصاویر

آگهی دهنده

دسته بندی ها