خدمات تخصصی پزشکی

خدمات تخصصی پزشکی درخواست مالکیت شده

میانگین دیدگاه

توضیحات

خدمات تخصصی پزشکی

انجام مانیتورینگ 24ساعته تا 7 روزه ی فشار خون و نوارقلب (هولتر فشار خون و ریتم قلب)برای بررسی عملکرد دقیق قلب . نصب در محیط در مانگاهی. با دستگاه و برنامه ی گزارش دهی مدست آلمان

تصاویر