امتیازبسته

بسته عمومی

امتیازات: 1
هزینه هر امتیاز: 80,000,00 ریال
80,000 ریال
خرید

بسته اقتصادی

امتیازات: 5
هزینه هر امتیاز: 76,000,00 ریال
380,000 ریال
خرید

بسته کاربردی

امتیازات: 2
هزینه هر امتیاز: 70,000,00 ریال
140,000 ریال
خرید